Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ Mamy Niskie Ceny z dnia 31.10.2018 r.

 

 1. Definicje

Użyte w Regula­minie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi­za­cyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szcze­gólne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przed­się­biorcą czynności prawnej niezwią­zanej bezpo­średnio z jej działal­nością gospo­darczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świad­czenia usług drogą elektro­niczną w ramach sklepu inter­ne­towego mamyni­skieceny. com;
 5. Sklep inter­netowy (Sklep) – serwis inter­netowy dostępny pod mamyni­skieceny.com, za pośred­nictwem którego Klient może w szcze­gól­ności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezen­towane w Sklepie Inter­ne­towym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gratias Ago sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzy­staniem serwisu inter­ne­towego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsu­menta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu­menta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświad­czenie woli Klienta, zmierzające bezpo­średnio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szcze­gól­ności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Posta­no­wienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzy­stania ze sklepu inter­ne­towego dostępnego pod adresem: www.mamyni­skieceny.com.
  2. Niniejszy Regulamin jest regula­minem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną.
  3. Sklep inter­netowy, działający pod adresem: www.mamyni­skieceny.com, prowa­dzony jest przez Gratias Ago sp. z o. o., ul. Nadbystrzycka 8, 20-618 Lublin, NIP 946 264 11 75, KRS: 0000436940
  4. Niniejszy Regulamin określa w szcze­gól­ności:
   1. zasady dokony­wania rejestracji i korzy­stania z konta w ramach sklepu inter­ne­towego;
   2. warunki i zasady dokony­wania elektro­nicznej rezer­wacji produktów dostępnych w ramach sklepu inter­ne­towego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektro­niczną Zamówień w ramach sklepu inter­ne­towego;
   4. zasady zawie­rania Umów sprzedaży z wykorzy­staniem usług świad­czonych w ramach sklepu Inter­ne­towego.
  5. Korzy­stanie ze sklepu inter­ne­towego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system telein­for­ma­tyczny, z którego korzysta Klient nastę­pu­jących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej,
   2. minimalna rozdziel­czość ekranu 800 x 600 pikseli.
  6. W celu korzy­stania ze sklepu inter­ne­towego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stano­wiska kompu­te­rowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa Gratias Ago sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość ograni­czenia świad­czenia usług za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku poten­cjalni Klienci zostaną o powyższym powia­do­mieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniej­szego Regulaminu w każdym czasie za pośred­nictwem odsyłacza zamiesz­czonego na stronie głównej serwisu mamyni­skieceny.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Zasady korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego
  1. Warunkiem rozpo­częcia korzy­stania ze Sklepu inter­ne­towego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypeł­nienie i zaakcep­to­wanie formu­larza rejestra­cyjnego, udostęp­nianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Gratias Ago sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Inter­ne­towego, ze skutkiem natych­mia­stowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szcze­gól­ności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie inter­netowym dane niezgodne z prawdą, niedo­kładne lub nieak­tualne, wprowa­dzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego naruszenia dóbr osobi­stych osób trzecich, w szcze­gól­ności dóbr osobi­stych innych klientów Sklepu inter­ne­towego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gratias Ago sp. z o. o. za zacho­wania niezgodne z obowią­zu­jącymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzy­stania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Gratias Ago Sp. z o. o.
  5. Osoba, która została pozba­wiona prawa do korzy­stania ze Sklepu inter­ne­towego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gratias Ago sp. z o. o.
  6. W celu zapew­nienia bezpie­czeństwa przekazu komuni­katów i danych w związku ze świad­czonymi w ramach Witryny usługami, Sklep inter­netowy podejmuje środki techniczne i organi­za­cyjne odpowiednie do stopnia zagro­żenia bezpie­czeństwa świad­czonych usług, w szcze­gól­ności środki służące zapobie­ganiu pozyski­wania i modyfi­kacji przez osoby nieupraw­nione danych osobowych przesy­łanych w Inter­necie.
  7. Klient zobowiązany jest w szcze­gól­ności do:
   1. niedo­star­czania i nieprze­ka­zy­wania treści zabro­nionych przez przepisy prawa, np. treści propa­gu­jących przemoc, zniesła­wia­jących lub narusza­jących dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzy­stania ze Sklepu inter­ne­towego w sposób nie zakłó­cający jego funkcjo­no­wania, w szcze­gól­ności poprzez użycie określonego oprogra­mo­wania lub urządzeń,
   3. niepodej­mo­wania działań takich jak: rozsy­łanie lub umiesz­czanie w ramach Sklepu inter­ne­towego nieza­mó­wionej infor­macji handlowej (spam),
   4. korzy­stania ze Sklepu inter­ne­towego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
   5. korzy­stania z wszelkich treści zamiesz­czonych w ramach Sklepu inter­ne­towego jedynie w zakresie własnego użytku osobi­stego,
   6. korzy­stania ze Sklepu inter­ne­towego w sposób zgodny z przepisami obowią­zu­jącego na terytorium Rzeczy­po­spo­litej Polskiej prawa, posta­no­wie­niami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzy­stania z sieci Internet.
   7. Gratias Ago sp. z o.o. nie prowadzi obrotu hurtowego Produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.) ani nie prowadzi sprzedaży Produktów leczniczych podmiotom takim jak: inne apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne.
 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego należy wejść na stronę inter­netową mamyni­skieceny.com, dokonać wyboru podej­mując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświe­tlane Klientowi komunikaty oraz infor­macje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równo­znacznie infor­mu­jącego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfi­kacji wprowa­dzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświe­tlanymi Klientowi komuni­katami oraz infor­ma­cjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzy­sta­jącego ze Sklepu inter­ne­towego wszystkich niezbędnych danych, wyświe­tlone zostanie podsu­mo­wanie złożonego Zamówienia. Podsu­mo­wanie złożonego Zamówienia będzie zawierać infor­macje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednost­kowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodat­kowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akcep­tacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakcep­tował przedmiot i warunki reali­zacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charak­te­ry­stykę, ilość i termin dostawy Towarów ofero­wanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświad­czenie woli zawarcia z Gratias Ago sp. z o. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawie­rającą ostateczne potwier­dzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzy­mania przez Klienta wiado­mości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regula­minem.
  10. Sklep nie ponosi odpowie­dzial­ności za błędny adres poczty elektro­nicznej kupującego lub nieode­branie przesłanej e-mailem infor­macji o potwier­dzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za defini­tywną.
  11. Utrwa­lenie, zabez­pie­czenie i udostęp­nienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu inter­ne­towego) następuje za pośred­nictwem poczty elektro­nicznej.
 4. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograni­czona do obszaru Rzecz­po­spo­litej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy wybrana i zaakcep­towana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawie­ranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
  3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, poczta polską lub przez dostawę do paczko­matów, kiosków Ruchu lub innych punktów odbioru. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Dostawa i płatności
  4. Termin reali­zacji dostawy wynosi od 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróż­nieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne skład­ników, nie wliczając kosztów dostawy. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automa­tycznie uwzględ­niana w cenie Towarów ofero­wanych przez Sklep.
  2. Ceny Towarów są cenami obowią­zu­jącymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakcep­towane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawie­ranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  – przelewem na numer konta bankowego 81 1750 0012 0000 0000 3218 8095,
  – płatnością w systemie IAI Pay
  – zapłata kartą płatniczą,
  – płatność przy odbiorze

  Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu inter­ne­towego e-mail z przypo­mnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z infor­macją o anulo­waniu Zamówienia.

Prawo do odstą­pienia od umowy i zwrot towaru

 

Towary zamówione za pośred­nictwem mamyni­skieceny.com podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami:

 

 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przezna­czenia żywie­niowego i wyroby medyczne wydane z Apteki za pośred­nictwem Apteki inter­ne­towej nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczni­czych, środków spożyw­czych specjalnego przezna­czenia żywie­niowego oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece inter­ne­towej z powodu wady jakościowej lub niewła­ściwego ich wydania. Jest to zgodne z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farma­ceu­tyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271.
 2. W przypadku innych towarów zakupionych za pośred­nictwem Apteki inter­ne­towej niż wymie­nione powyżej, wyłącznie Kupującemu (Klientowi) będącemu jedno­cześnie Konsu­mentem przysługuje czter­na­sto­dniowy termin odstą­pienia od umowy bez koniecz­ności podania jakiej­kolwiek przyczyny, liczony od dnia odebrania zamówienia. Termin do odstą­pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstą­pienia od umowy, muszą Państwo poinfor­mować nas o swojej decyzji o odstą­pieniu od niniejszej umowy w drodze jedno­znacznego oświad­czenia o odstą­pieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłać na adres poczty elektro­nicznej: rekla­macje@mamyni­skieceny. com lub pisemnie na adres: Apteka Mamy Niskie Ceny ul. Nadby­strzycka 8, 20-618 Lublin.
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do apteki zakupionego towaru w stanie niezmie­nionym (w nieusz­ko­dzonym opako­waniu, bez śladów użytko­wania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwaran­cyjną (dla produktów posia­da­jących karty gwaran­cyjne). Całkowite koszty przesyłki ponosi Kupujący. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czter­nastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 5. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Mamy Niskie Ceny ul. Nadby­strzycka 8, 20-618 Lublin z dopiskiem Zwrot Towaru. Prosimy o odpowiednie zabez­pie­czenie zwracanych towarów i ich nieod­sy­łanie w kopertach lub kopertach bąbel­kowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. W przypadku termi­nowego odstą­pienia od umowy oraz termi­nowego dostar­czenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka inter­netowa zwróci Konsu­mentowi całość otrzy­manej od Konsu­menta wpłaty za dokonane zamówienie bez kosztów odesłania towaru pod wyżej wskazany adres. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czter­nastu) dni od dnia otrzy­mania zwrotu. Apteka wykorzysta ten sam sposobu zwrotu zapłaty, jakiego użył Konsument opłacając zamówienie.
 7. Przypo­minany, że prawo odstą­pienia od umowy nie przysługuje Konsu­mentowi w odnie­sieniu do umów, w których:
 8. Przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydat­ności do użycia, o czym Apteka infor­mowała klienta w opisie towaru do którego klient miał dostęp składając zamówienie.
 9. Przedmiotem umowy są środki kosme­tyczne, higie­niczne, pielę­gna­cyjne, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higie­nicznych w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
 10. Przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przezna­czenia żywie­niowego i wyroby medyczne.

Załącznik nr 1: Formularz odstą­pienia od umowy.

Rekla­macje dotyczące niezgod­ności towaru z umową.

 1. Gratias Ago sp. z o. o. prowa­dząca aptekę inter­netową w formie sklepu inter­ne­towego mamyni­skieceny.com jako sprze­dawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsu­mentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szcze­gól­ności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów pełno­war­to­ściowych nie posia­da­jących wad z wyjątkiem przece­nionych towarów niepełno­war­to­ściowych, które Kupujący zamówił świadomie wiedząc o istnie­jącej wadzie.
 2. W razie niezgod­ności towaru z umową rekla­macje, wynikające z naruszenia praw gwaran­to­wanych ustawowo, lub na podstawi niniej­szego Regulaminu, należy kierować na adres rekla­macje@mamyni­skieceny. com lub pisemnie na adres: Apteka Mamy Niskie Ceny ul. Nadby­strzycka 8, 20-618 Lublin.
 3. Rozpa­trzenie rekla­macji dotyczące towaru wymaga dostar­czenia towaru na adres apteki. Kupujący może wraz z towarem przesłać Zgłoszenie rekla­ma­cyjne którego wzór został umiesz­czony w regula­minie w formie załącznika. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Każda rekla­macja jest rozpa­trywana indywi­du­alnie z posza­no­waniem interesu obu stron. Podmiot prowa­dzący aptekę inter­netową zobowiązuje się do rozpa­trzenia rekla­macji w terminie do 14 dni od daty jej otrzy­mania. Nieroz­pa­trzenie rekla­macji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasad­nioną. Do czasu zamknięcia postę­po­wania rekla­ma­cyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie rekla­mowane towary.
 5. Podmiot prowa­dzący aptekę inter­netową nie jest produ­centem towarów. Producent ponosi odpowie­dzialność z tytułu gwarancji sprze­danego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwaran­cyjnej. Jeśli dokument gwaran­cyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo­średnio w autory­zo­wanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwaran­cyjnej. Jeżeli Kupujący prześle towar do apteki w celu naprawy, apteka odsyła go niezwłocznie do właściwego punktu serwi­sowego.

 

Rekla­macje w zakresie świad­czenia usług drogą elektro­niczną

 

 1. Podmiot prowa­dzący aptekę inter­netową podejmuje działania w celu zapew­nienia w pełni poprawnego działania apteki, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie niepra­wi­dło­wości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powia­domić aptekę inter­netową o wszelkich niepra­wi­dło­wościach lub przerwach w funkcjo­no­waniu serwisu apteki inter­ne­towej.
 3. Niepra­wi­dło­wości związane z funkcjo­no­waniem apteki Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Apteka Mamy Niskie Ceny ul. Nadby­strzycka 8, 20-618 Lublin, mailowo pod adres: rekla­macje@mamyni­skieceny. com.
 4. W rekla­macji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespon­dencji, rodzaj i datę wystą­pienia niepra­wi­dło­wości związanej z funkcjo­no­waniem apteki.
 5. Podmiot prowa­dzący aptekę inter­netową zobowiązuje się do rozpa­trzenia każdej rekla­macji w terminie do 14 dni. Nieroz­pa­trzenie rekla­macji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasad­nioną.

 

Rozstrzy­ganie sporów i posta­no­wienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsu­mentem, może w razie zainte­re­so­wania skorzystać z pozasą­dowych sposobów rozpa­try­wania rekla­macji i docho­dzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów inter­netowych można rozwiązać w drodze postę­po­wania media­cyjnego przed Wojewódzkimi Inspek­to­ratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspek­to­racie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasą­dowego rozwią­zy­wania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośred­nictwem unijnej platformy inter­ne­towej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/con­su­mer­s/odr/
 2. W przypadku braku zainte­re­so­wania ze strony Konsu­menta możli­wością skorzy­stania z pozasą­dowych sposobów rozpa­try­wania sporów, rozstrzy­ganie ewentu­alnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowa­dzącym aptekę inter­netową a Konsu­mentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z posta­no­wie­niami właściwych przepisów Kodeksu postę­po­wania cywilnego. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd w Lublinie.
 3. Rozstrzy­ganie ewentu­alnych sporów powstałych pomiędzy apteką inter­netową a Klientem, który nie jest jedno­cześnie Konsu­mentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowa­dzącego aptekę inter­netową.
 4. W sprawach nieure­gu­lo­wanych w niniejszym Regula­minie mają zasto­so­wanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel