Polityka Prywatności

WSTĘP

Opisana poniżej polityka prywat­ności stanowi integralną część Regulaminu apteki inter­ne­towej mamyni­skieceny.com. Przed rozpo­częciem korzy­stania z serwisu apteki inter­ne­towej Usługo­biorca lub Klient (Użytkownik) powinien zapoznać się z Polityką prywat­ności. Polityka prywat­ności określa zasady przetwa­rzania i ochrony danych należących do Usługo­biorców lub Klientów którzy przekazali te infor­macje podczas korzy­stania ze strony inter­ne­towej apteki mamyni­skieceny.com zwanej dalej Sklepem Inter­ne­towym. Akcep­tacja Regulaminu oznacza także akcep­tację Polityki prywat­ności.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywat­ności apteki inter­ne­towej mamyni­skieceny.com określanej dalej jako Sklep Inter­netowy ma charakter infor­ma­cyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługo­biorców lub Klientów Sklepu Inter­ne­towego. Przeka­zanie danych osobowych do Gratias Ago sp. z o. o. jest dobro­wolne, w związku z zawie­ranymi umowami sprzedaży, czy też świad­czenia usług za pośred­nictwem strony inter­ne­towej apteki mamyni­skieceny.com, z tym jednak zastrze­żeniem, że niepodanie określonych w formu­la­rzach danych w procesie Rejestracji uniemoż­liwia Rejestrację i założenie Konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta uniemożliwi złożenie i reali­zację zamówienia.
 2. Właści­cielem i Admini­stra­torem danych osobowych zbieranych za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego mamyni­skieceny.com jest firma Gratias Ago sp. z o. o., ul. Nadby­strzycka 8, 20-618 Lublin, KRS 0000436940, NIP 9462641175, e-mail: apteka@mamyniskieceny.com zwana dalej Admini­stra­torem i będąca jedno­cześnie Usługo­dawcą i Sprze­dawcą Sklepu Inter­ne­towego.
 3. Dane osobowe Usługo­biorcy i Klienta są przetwa­rzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozpo­rzą­dzeniem Parla­mentu Europej­skiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa­rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 95/46/(95/46/RODO).
 4. Admini­strator dokłada szcze­gólnej staran­ności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szcze­gól­ności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwa­rzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepod­dawane dalszemu przetwa­rzaniu niezgodnemu z tymi celami; meryto­rycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwa­rzane oraz przecho­wywane w postaci umożli­wia­jącej identy­fi­kację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwa­rzania.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy wystę­pujące na niniejszej stronie i rozpo­czy­nające się dużą literą (np. Klient, Sklep Inter­netowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regula­minie Sklepu Inter­ne­towego, czyli apteki inter­ne­towej dostępnym na stronie www.mamyni­skieceny.com.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Gratias Ago sp. z o. o. zbiera infor­macje dotyczące osób fizycznych dokonu­jących czynności prawnej niezwią­zanej bezpo­średnio z ich działal­nością, osób fizycznych prowa­dzących we własnym imieniu działalność gospo­darczą lub zawodową oraz osób fizycznych repre­zen­tu­jących osoby prawne lub jednostki organi­za­cyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowa­dzące we własnym imieniu działalność gospo­darczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Usługo­biorcami lub Klientami.
 2. Każdo­razowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwa­rzanych przez Admini­stratora wynika z działań podej­mo­wanych przez Usługo­biorcę lub Klienta w Sklepie Inter­ne­towym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurier­skiej, to jego dane osobowe będą przetwa­rzane w celu zawarcia i reali­zacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostęp­niane przewoź­nikowi reali­zu­jącemu przesyłki na zlecenie Admini­stratora.
 3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługo­biorców lub Klientów przez Admini­stratora:

 1. Rejestracji konta w aptece inter­ne­towej, w celu utworzenia indywi­du­alnego konta i zarzą­dzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świad­czenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Składanie zamówienia w Aptece Inter­ne­towej w oparciu o utworzone konto w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Zawarcie i reali­zacja umowy o świad­czenie Usługi Elektro­nicznej np. korzy­stanie z formu­larza kontak­towego w aptece inter­ne­towej. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świad­czenie usługi formu­larza kontak­towego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Marketing bezpo­średni własnych produktów lub usług Admini­stratora. Podstawa prawna: prawnie uzasad­niony interes admini­stratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Marketing. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Admini­strator może przetwarzać nastę­pujące dane osobowe Usługo­biorców lub Klientów zwanych też Użytkow­nikami, korzy­sta­jących ze Sklepu Inter­ne­towego.
 1. Imię i nazwisko; adres poczty elektro­nicznej; numer telefonu kontak­towego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamiesz­ka­nia­/pro­wa­dzenia działal­no­ści­/sie­dziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane karty kredy­towej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglą­darki, czas dostępu, typ systemu opera­cyjnego. Mogą być także groma­dzone dane nawiga­cyjne, w tym infor­macje o linkach i odnośnikach, w które odwie­dzający stronę Sklepu Inter­ne­towego zdecydują się kliknąć lub o innych czynno­ściach, podej­mo­wanych w na stronie Sklepu Inter­ne­towego. Podstawa prawna – prawnie uzasad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzy­stania z usług świad­czonych drogą elektro­niczną oraz na poprawie funkcjo­nal­ności tych usług.
 2. Podstawowe dane osobowe groma­dzone są przede wszystkim przy rejestracji Użytkownika, wypeł­nianiu formu­larza zamówienia, korzy­stania z usługi przez formularz kontaktowy, w trakcie komuni­kacji z podmiotem danych.

W przypadku rejestracji konta w Aptece Inter­ne­towej, Użytkownik podaje: adres e-mail; dane adresowe tj. kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/miesz­kania; imię i nazwisko; numer telefonu. Gratias Ago sp. z o. o. zapewnia Użytkow­nikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesy­łania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. W tym celu wykorzy­stywany jest certy­fikat SSL.

W przypadku składania zamówienia w Aptece Inter­ne­towej, Użytkownik podaje nastę­pujące dane: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/miesz­kania; imię i nazwisko; numer telefonu.

W przypadku skorzy­stania z usługi formu­larza kontak­towego, Klient podaje nastę­pujące dane: adres e-mail; imię i nazwisko.

W przypadku Usługo­biorców lub Klientów nie będących konsu­mentami Admini­strator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identy­fi­kacji podat­kowej (NIP).

 1. Do danych wrażliwych przetwa­rzanych przez admini­stratora należą: uzyskane infor­macje dotyczące zdrowia lub infor­macje dotyczące przepi­sanych leków, wyrobów medycznych, środków spożyw­czych specjalnego przezna­czenia żywie­niowego przez podanie nazwy, postaci, dawki oraz ilości.
 2. Dane osobowe Użytkow­ników Admini­strator udostępnia podmiotom wspie­ra­jącym Admini­stratora w reali­zacji umowy kupna sprzedaży oraz świad­czenia usług drogą elektro­niczną, w tym w szcze­gól­ności dostawcom odpowie­dzialnym za obsługę systemów infor­ma­tycznych – IAI-Shop systemy infor­ma­tyczne, podmiotom takim jak banki i opera­torzy płatności, podmioty świad­czące usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierzy (w związku z reali­zacją zamówienia) oraz podmiotom lub organom upraw­nionym na podstawie przepisów prawa. W związku z wyżej podaną infor­macją podczas dokony­wania zakupów w Aptece Inter­ne­towej, dane osobowe mogą być przeka­zywane, w zależ­ności od wyboru dokonanego przez Użytkownika, nastę­pu­jącym zewnętrznym podmiotom w celu zreali­zo­wania zamówienia.

  Należą do nich:
  – operator Sklepu inter­ne­towego który jest upraw­nionym podmiotem prowa­dzącym elektro­niczny serwis sprze­dażowy (IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szcze­cinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245),
  – wybrana firma kurierska;
  – InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, świad­czącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty) oraz usługi kurierskie;
  – Poczta Polska S A. z siedzibą w Warszawie
  – RUCH S A.

Jeżeli zostanie stworzona możliwość wyboru płatności przez Użytkownika poprzez system PayU, jego dane osobowe będą przeka­zywane w zakresie niezbędnym dla reali­zacji płatności spółce PayU S A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przed­się­biorców prowa­dzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospo­darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
– W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Inter­ne­towym z innych dostępnych elektro­nicznych form płatności, Admini­strator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownik, wybranemu podmiotowi obsłu­gu­jącemu powyższe płatności w Sklepie Inter­ne­towym.

5. Admini­strator Gratias Ago sp. z o. o. w przypadku otrzy­mania polecenia od organów admini­stracji państwowej udostępni dane osobowe upraw­nionym organom państwowym takim jak: Proku­ratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konku­rencji i Konsu­mentów, Urząd Komuni­kacji Elektro­nicznej, Urzędowi Skarbowemu lub odpowied­niemu sądowi.

6. Sprze­dawca zapewnia, że korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwa­rza­jących, które gwarantują wdrożenie adekwatnych środków organi­za­cyjnych i technicznych w celu ochrony powie­rzonych danych osobowych. Przeka­zanie danych odbywa się na podstawie zawartych przez Sprze­dawcę umów powie­rzenia danych lub przepisów prawa, które upraw­niają Sprze­dawcę do udostęp­nienia danych w celu wykonania umowy.

 1. Dane osobowe są przetwa­rzane przez Sprze­dawcę na terenie Unii Europej­skiej.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i reali­zacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­czenie Usługi Elektro­nicznej w Sklepie Inter­ne­towym. Każdo­razowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Inter­ne­towego oraz w Regula­minie Sklepu Inter­ne­towego. W niektórych przypadkach można podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jedno­cześnie zgody na ich przetwa­rzanie np. w celu otrzy­my­wania newslettera albo korzy­stania z usługi za pomocą formu­larza kontak­towego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie infor­macje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwie­dza­jącej stronę Sklepu Inter­ne­towego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależ­ności z jakiego urządzenia korzysta odwie­dzający nasz Sklep Inter­netowy). Szcze­gółowe infor­macje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http: //pl. wikipedia. org/wi­ki­/Cia­steczko.
 2. Admini­strator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzy­stania przez odwie­dzających ze strony Sklepu Inter­ne­towego w nastę­pu­jących celach:
  1. identy­fi­kacji Usługo­biorców jako zalogo­wanych w Sklepie Inter­ne­towym i pokazy­wania, że są zalogowani;
  2. zapamię­ty­wania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamię­ty­wania danych z wypeł­nianych Formu­larzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Inter­ne­towego;
  4. dosto­so­wy­wania zawar­tości strony Sklepu Inter­ne­towego do indywi­du­alnych prefe­rencji Usługo­biorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optyma­li­zacji korzy­stania ze stron Sklepu Inter­ne­towego;
  5. prowa­dzenia anoni­mowych statystyk przed­sta­wia­jących sposób korzy­stania ze strony Sklepu Inter­ne­towego.
 3. Standardowo większość przeglą­darek inter­ne­towych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisy­wanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzy­stania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglą­darki inter­ne­towej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całko­wicie wyłączyć możliwość zapisy­wania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjo­nal­ności Sklepu Inter­ne­towego (przykładowo niemoż­liwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na nieza­pa­mię­ty­wanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzy­stanie z plików Cookies przez nasz Sklep Inter­netowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej w zakresie plików Cookies.
 5. Szcze­gółowe infor­macje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpo­pu­lar­niej­szych przeglą­darkach inter­ne­towych dostępne są w dziale pomocy przeglą­darki inter­ne­towej oraz na poniż­szych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglą­darce Chrome
  2. w przeglą­darce Firefox
  3. w przeglą­darce Internet Explorer
  4. w przeglą­darce Opera
  5. w przeglą­darce Safari
 6. Admini­strator przetwarza również zanoni­mi­zowane dane eksplo­ata­cyjne związane z korzy­staniem ze Sklepu Inter­ne­towego (tzw. logi – adres IP, domena) do genero­wania statystyk pomocnych w admini­stro­waniu Sklepem Inter­ne­towym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identy­fi­ku­jących osoby odwie­dzające stronę Sklepu Inter­ne­towego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługo­biorcę lub Klienta jest dobro­wolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Inter­ne­towego oraz w Regula­minie Sklepu Inter­ne­towego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i reali­zacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­czenie Usługi Elektro­nicznej skutkuje brakiem możli­wości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwa­rzania danych osobowych Usługo­biorcy lub Klienta jest konieczność reali­zacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwa­rzania danych w celu marke­tingu bezpo­średniego własnych produktów lub usług Admini­stratora podstawą takiego przetwa­rzania jest (a) uprzednia zgoda Usługo­biorcy lub Klienta lub (b) wypeł­nienie prawnie uspra­wie­dli­wionych celów reali­zo­wanych przez Admini­stratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie uspra­wie­dli­wiony cel uważa się w szcze­gól­ności marketing bezpo­średni własnych produktów lub usług Admini­stratora).

3. W celu otrzy­my­wania newslettera albo korzy­stania z usługi umożli­wia­jącej skiero­wanie pytania do farma­ceuty użytkownik może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jedno­cześnie zgody na ich przetwa­rzanie.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługo­biorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich popra­wiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwa­rzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Admini­stratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupeł­nienia, uaktu­al­nienia, sprosto­wania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzy­mania ich przetwa­rzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekom­pletne, nieak­tualne, niepraw­dziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do reali­zacji celu, dla którego zostały zebrane. W wyżej wymie­nionych sprawach należy kontak­tować się z apteką inter­netową pod adresem mailowym apteka@mamyniskieceny.com lub telefo­nicznie 81 443 72 00 celem dokonania odpowiednich zmian w przetwa­rzaniu danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwa­rzania wcześniej­szych danych tj. z okresu kiedy obowią­zywała wcześniej udzielona zgoda (okres przed jej cofnięciem).
 2. Poniżej wymie­niono prawa jakie posiada Usługo­biorca lub Klient w stosunku do swoich danych osobowych i podstawę prawną dokony­wania zmian.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Prawo do sprosto­wania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograni­czenia przetwa­rzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo do przeno­szenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 2. W przypadku udzie­lenia przez Usługo­biorcę lub Klienta zgody na przetwa­rzanie danych w celu marke­tingu bezpo­średniego własnych produktów lub usług Admini­stratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. W przypadku, gdy Admini­strator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługo­biorcy lub Klienta w celu marke­tingu bezpo­średniego własnych produktów lub usług Admini­stratora, osoba, której dane dotyczą upraw­niona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umoty­wo­wanego żądania zaprze­stania przetwa­rzania jej danych ze względu na jej szcze­gólną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania jej danych.
 4. W celu reali­zacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontak­tować się z Admini­stra­torem poprzez przesłanie stosownej wiado­mości pisemnie lub pocztą elektro­niczną na adres Admini­stratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywat­ności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwa­rzane wyłącznie przez okres niezbędny do reali­zacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) formularz zamówienia jest przecho­wywany przez okres 3 lat, licząc od pierw­szego dnia roku kalen­da­rzowego nastę­pującego po roku, w którym złożono zamówienie, zgodnie z § 8 Rozpo­rzą­dzenia Ministra Zdrowia,
b) faktury, prowa­dzona ewidencja oraz wszystkie dokumenty służące rozli­czaniu podatku od towarów i usług są przecho­wywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalen­da­rzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z przepisami Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwa­rzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwa­rzanie danych ustaje z chwilą wycofania zgody na przetwa­rzanie danych w konkretnym celu, np. wysyłki Newslettera.

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić dobro­wolną zgodę na otrzy­my­wanie infor­macji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostęp­nianej bezpłatnie przez Usługo­dawcę.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkow­ników, którzy zamówili Newsletter, wyrazili zgodę na przetwa­rzanie danych (adres e-mail) w celu jego wysyłki, a także potwier­dzili subskrypcję (chęć korzy­stania).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośred­nictwem poczty elektro­nicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłana jest infor­macja w formie listu elektro­nicznego (e-mail) zawie­rająca biuletyn infor­ma­cyjny (Newsletter) Sklepu Inter­ne­towego, a także inne infor­macje handlowe wysyłane przez Usługo­dawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezy­gnować z otrzy­my­wania infor­macji newslettera. W tym celu może skorzystać z opcji wypisania się z Newslettera, dostępnej w stopce każdej wiado­mości lub skontak­tować się ze Usługo­dawcą.
 5. W chwili wycofania zgody na Newsletter Sprze­dawca usuwa dane osoby (adres e-mail) z Newslettera i zaprze­staje dalszego przesy­łania Newslettera.

GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

 1. Admini­strator korzysta z usług Google Analytics dostar­czanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphi­theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostar­czanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostar­czanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Admini­stratorowi anali­zować sposób korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego.
 2. Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzy­stuje pliki Cookies (ciasteczka) do anali­zo­wania sposobu korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego. Pliki Cookies są to niewielkie infor­macje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzy­sta­jącej ze Sklepu Inter­ne­towego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależ­ności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzy­stająca ze Sklepu Inter­ne­towego).
 3. Infor­macje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzy­stywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjedno­czonych. W przypadku aktywo­wania anoni­mi­zo­wania adresu IP podczas korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach człon­kow­skich Unii Europej­skiej lub innych będących stronami Porozu­mienia o Europejskim Obszarze Gospo­darczym. Jedynie w wyjąt­kowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjedno­czonych i tam skrócony.
 4. Na zlecenie Admini­stratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzy­stała z tych infor­macji w celu oceny korzy­stania ze Sklepu Inter­ne­towego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świad­czenia innych usług związanych z korzy­staniem e Sklepu Inter­ne­towego.
 5. Groma­dzone dane przetwa­rzane są w ramach powyż­szych usług w sposób zanoni­mi­zowany (są to tzw. dane eksplo­ata­cyjne, które uniemoż­liwiają identy­fi­kację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identy­fi­ku­jących osoby korzy­stające ze Sklepu Inter­ne­towego.
 6. Standardowo większość przeglą­darek inter­ne­towych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisy­wanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzy­stania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglą­darki inter­ne­towej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całko­wicie wyłączyć możliwość zapisy­wania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjo­nal­ności Sklepu Inter­ne­towego.
 7. Ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzy­stanie z plików Cookies przez Sklep Inter­netowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglą­darki inter­ne­towej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
 8. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewi­jania oraz wprowa­dzane infor­macje, które nie są danymi osobowymi.
 9. Możliwe jest także ogólne uniemoż­li­wienie przeka­zy­wania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzy­staniem plików Cookies (włącznie z przeka­zy­waniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod nastę­pu­jącym adresem wtyczki do przeglą­darki dostar­czanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainsta­lo­wanie: https: //tools. google. com/dl­pa­ge­/ga­optout? hl=pl, https: //www. hotjar. com/contacthttp: //www. optimizely. com/op­t_out.
 10. Szcze­gółowe infor­macje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwa­rzania danych dostępne są tutaj: www. google. com/in­tl/pl/po­li­cie­s/pri­va­cy­/part­ners/.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Inter­netowy może zawierać odnośniki do innych stron inter­ne­towych. Admini­strator sugeruje aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywat­ności tam ustaloną. Przed­sta­wiona polityka prywat­ności dotyczy tylko niniej­szego Sklepu Inter­ne­towego.
 2. Admini­strator stosuje środki techniczne i organi­za­cyjne zapew­niające ochronę przetwa­rzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szcze­gól­ności zabez­piecza dane przed ich udostęp­nieniem osobom nieupo­waż­nionym, zabraniem przez osobę nieupraw­nioną, przetwa­rzaniem z naruszeniem obowią­zu­jących przepisów oraz zmianą, utratą, uszko­dzeniem lub znisz­czeniem.
 3. Admini­strator odpowiednio udostępnia nastę­pujące środki techniczne zapobie­gające pozyski­waniu i modyfi­ko­waniu przez osoby nieupraw­nione danych osobowych przesy­łanych drogą elektro­niczną:
 1. Zabez­pie­czenie zbioru danych przed nieupraw­nionym dostępem. Do przetwa­rzania danych dopusz­czane są wyłącznie osoby upoważ­nione przez Admini­stratora.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywi­du­alnego loginu i hasła ustalanego przez Użytkownika. Gratias Ago sp. z o. o. ni­gdy nie wysyła korespon­dencji elektro­nicznej z prośbą o podanie danych do logowania w tym hasła dostę­powego do konta Użytkownika.
 3. Certy­fikat SSL gwaran­tujący bezpie­czeństwo i szyfro­wanie przesy­łanych danych przez sieć Inter­netową.
 1. Polityka Prywat­ności może ulec zmianie. Gratias Ago sp. z o. o. poinformuje Użytkow­ników z wyprze­dzeniem 7 dni.
 2. Pozyskane dane mogą być udostęp­niane podmiotom upraw­nionym do ich otrzy­mania na mocy obowią­zu­jących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawie­dli­wości. Admini­strator przekazuje zebrane dane osobowe organom admini­stracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawie­dli­wości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 3. Podana wersja Polityki prywat­ności obowiązuje od 01.11.2018 r.
 4. Admini­strator zastrzega sobie prawo do wprowa­dzania zmian w Polityce prywat­ności. Usługo­biorcę lub Klienta, którzy korzy­stają w jakikolwiek sposób z serwisu apteki inter­ne­towej mamyni­skieceny.com obowiązuje aktualna wersja Polityki prywat­ności.

pixel